شرکت بازرگانی مارینا پیمان خلیج پارس (کارگزار رسمی گمرک ایران)

اجرای کلیه امور مربوط به ترخیص کالا، واردات، صادرات، ترانزیت، تخلیه و بارگیری کالاهای فله و کانتینری


شرکت بازرگانی مارینا پیمان خلیج پارس شرکت بازرگانی مارینا پیمان خلیج پارس

اصطلاحات گمرکی (2)


در این مطلب کوتاه مروری داریم بر اصطلاحات گمرکی که در دایره المعارف گمرک و تجارت مارینا پیمان خلیج پارس تهیه شده است. (بخش دوم)

گواهی مبدا : اظهاریه امضا شده ای است که حاکی از مبدا ساخت کالا می باشد. گواهی مبدا توسط صادرکننده کالا و یا نماینده اش تهیه می شود ولی این گواهی در بعضی کشورها باید روی فرم خاصی که حاوی تایید یک سازمان اداری مستقل باشد صادر شود.


گواهی بازرسی : انجام بازرسی توسط يك موسسه بازرسی را مشخص ميكند. مرجع مذكور محموله را با توجه به علائم حمل، وزن، تعداد بسته ها، مورد بررسی كمی و كیفی قرار داده و گزارش خود را ارائه می دهد.


گواهی بیمه : سندی است كه بايد توسط شركت بیمه و يا نمايندگی آن و يا بوسیله پذيره نويسان صادر و يا امضاء شده باشد و تاريخ آن بايد همزمان و يا قبل از تاريخ حمل باشد. مبلغ بیمه نامه بايد حداقل برابر با ارزش سیف كالا باشد. گواهی بیمه بايد با آنچه كه در اعتبار نامه ذكر شده مطابقت داشته باشد، كلیه خطرات ذكر شده در اعتبار را دربرگیرد و با ساير اسناد در مورد محموله و شرح كالا مطابقت داشته باشد.


قانون امور گمرکی : مشتمل بر 60 ماده می باشد که در گمرکات کشور اجرا میگردد. آئین نامه اجرائی این قانون دارای 793 ماده می باشد که در آن رویه های مختلف گمرکی درخصوص واردات، صادرات، تشریفات گمرکی، ارزیابی، ترخیص کالا، تخلفات، قاچاق گمرکی، اختلافات گمرکی و سایر مسائل گمرکی تشریح گردیده است.


کالای متروکه : مدت مجاز توقف کالاهای وارده به گمرک 4 ماه بعد از تاریخ تحویل اظهارنامه و صدور قبض انبار است. درصورتی که در این فاصله برای تشریفات گمرکی مراجعه نشود، کالا متروکه محسوب میگردد؛ این مهلت در صورت درخواست صاحب مال این مدت به شرط پرداخت حق انبارداری تا 4 ماه دیگر قابل تمدید است.


حق العملکاری در گمرک : حق العملکار در گمرک به شخصی (حقیقی یا حقوقی) اطلاق می شود که تشریفات گمرکی کالای متعلق به اشخاص دیگر را به وکالت از طرف آن شخص در گمرک انجام دهد.


كارنه تیر : كارنه تیر سند ترانزیتی بین الملی كالا از راه زمینی است كه در مبدا صادر می شود و به موجب آن كالا از كشورهای بین راه تا مقصد كه به طور ترانزیت عبور میكند نیازی به انجام تشریفات ترانزیت در مرز ورودی و خروجی هر كشور نخواهد بود.


كارنه ا.ت.ا : مدرك ورود موقت بین المللی است كه اگر شخص یا شركتی كالایی به صورت ورود موقت جهت شركت در نمایشگاهها یا تأسیس نمایشگاه و یا نمونه هایی برای ارائه به مشتریان وارد كند به موجب این مدرك نیازی به انجام تشریفات گمركی مربوط به ورود موقت نخواهد داشت.  


كارنه دو پاساژ : كارنه دو پاساژ در حقیقت گذرنامه وسیله حمل و نقل جاده ای است كه به عنوان ورود موقت به كشور یا كشورهایی مسافرت می كند ممكن است برای حمل كالا اشخاص یا بعنوان اتومبیل سواری برای گردش یا انجام امری كه در نظر است  ا موقتا برای ورود به كشوری از آن استفاده شود.  


كنوانسیون نایروبی : اصطلاحی است كه عموما در ارتباط با كنوانسیون بین المللی همكاری متقابل اداری به منظور پیش گیری تجسس و كیفر تخلفات گمركی به كار برده می شود.  


اظهارنامه اجمالی : فرم مخصوصی است حاكی از خلاصه مشخصات محموله يك كشتی، يك هواپیما يا يك كاروان از كامیونها كه ضمن آن تعداد بسته، وزن، مبداء، مقصد، نام كشتی يا ديگر وسايل حمل، تعداد اقلام محموله در آن ثبت شده و به ضمیمه مانیفست به گمرك تسلیم می شود. در اظهارنامه اجمالی بعد از ذكر مشخصات موسسه حامل و مشخصات وسیله نقلیه و گیرنده، نسبت به مشخصات كالا به نوشتن جمله طبق مانیفست ضمیمه در ...... صفحه ....... قلم اكتفا می شود.


مانیفست : فهرست محمولات یك كشتی یا یك قطار یا یك كاروان از كامیونهایی را میگویند كه بیشتر از یك بارنامه دارند. در فارسی می توان آن را فهرست كل كالا خواند كه حاوی ریز كلیه برنامه های مربوط به محموله است. این فهرست كل زمانی عرضه می شود كه محموله تجاری به گمرك مقصد می رسد.  


تمام فعالیت های این سایت مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران است و کلیه حقوق آن متعلق به شرکت بازرگانی مارینا پیمان خلیج پارس می باشد.